Win VN#1

120,000
/ tháng
 • CPU: 1 core
 • RAM: 1 GB
 • SSD: 20GB
 • Băng thông: không giới hạn
 • IPv4: 1 địa chỉ
 • HĐH: Win server 2012
Mua ngay

Win VN#2

160,000
/ tháng
 • CPU: 1 core
 • RAM: 2 GB
 • SSD: 20 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • IPv4: 1 Địa chỉ
 • HĐH: Win 10 or server 2012, 2016, 2019
Mua ngay

Win VN#3

210,000
/ tháng
 • CPU: 2 core
 • RAM: 2GB
 • SSD: 20GB
 • Băng thông không giới hạn
 • IPv4: 1 Địa chỉ
 • HĐH: Win 10 or server 2012, 2016, 2019
Mua ngay

Win VN#4

360,000
/ tháng
 • CPU: 2 core
 • RAM: 4GB
 • SSD: 50GB
 • Băng thông không giới hạn
 • IPv4:1 Địa chỉ
 • HĐH: Win 10 or server 2012, 2016, 2019
Mua ngay

Win VN#5

600,000
/ tháng
 • CPU: 4 core
 • RAM: 8GB
 • SSD: 70GB
 • Băng thông không giới hạn
 • IPv4: 1 Địa chỉ
 • HĐH: Win 10 or server 2012, 2016, 2019
Mua ngay

Win VN#6

1,150,000
/ tháng
 • CPU: 8 core
 • RAM: 16GB
 • SSD: 90GB
 • Băng thông không giới hạn
 • IPv4: 1 Địa chỉ
 • HĐH: Win 10 or server 2012, 2016, 2019
Mua ngay

Win VN#7

1,800,000
/ tháng
 • CPU: 16 core
 • RAM: 32 GB
 • SSD: 120GB
 • Băng thông không giới hạn
 • IPv4: 1 Địa chỉ
 • HĐH: Win 10 or server 2012, 2016, 2019
Mua ngay

Win VN#8

1,300,000
/ tháng
 • CPU: 8 core
 • RAM: 32GB
 • SSD: 100GB
 • Băng thông không giới hạn
 • IPv4: 1 Địa chỉ
 • HĐH: Win 10 or server 2012, 2016, 2019
Mua ngay